WYPEŁNIENIE CZASU

Wlochy_Ulgi_podatkowe_6299107

Osobom chorym książka może wypełnić czas pomiędzy zabiegami, oderwać ich od uporczywego myślenia o własnej chorobie i dolegliwo­ściach a także przygotować psychicznie, poprzez stworzenie pozytyw­nego nastroju i poprawę stanu emocjonalnego, do czekającego zabiegu. Szczególna rola przypada bibliotekom w szpitalach lub oddziałach dziecięcych. Tam bibliotekarz nie tylko pomaga małym pacjentom, ale wspomaga również średni personel medyczny w opiece nad nimi. W przy­padku chorych terminalnie książka, choć nie usunie źródła choroby może przynieść ulgę w cierpieniu i pomóc pacjentowi przygotować się do godnego pożegnania się ze światem. Zasadniczym celem literatury paliatywnej jest podtrzymywanie człowieczeństwa a w stosunku do najbliższych wspieranie ich w tym bardzo trudnym okresie. Istotne w pracy z osobami niepełnosprawnymi jest zainteresowanie ich gromadzeniem własnych książek.

Continue Reading

WIELU MŁODYCH CZYTELNIKÓW

20151015-Przedszkolaki-DSC_5807-683x1024

Osobom unieruchomionym książka może zastąpić bezpośredni kon­takt z otoczeniem, poprzez swoje treści może uspokajać, odrywać od my­śli o chorobie, zapełniać wyobraźnię przyjemnymi, optymistycznymi ob­razami. W stanach lżejszych książka powinna pełnić rolę informatora, dostarczać wiedzy o otaczającym świecie, rozwijać umysł, kompensować naukę szkolną. Ważny jest przy tym taki dobór lektur, które będą aktywi­zować, mobilizować poprzez ukazywanie bohaterów uodpornionych na niepowodzenia, wskazywać na postawy samoakceptacji w sytuacjach trudnych, zmienionych wskutek choroby lub kalectwa. Oznacza to nie­ustanne poszerzanie pozytywnych wartości i szlachetnych zainteresowań, ukazywanych na przykładach z książek. Wielu młodych czytelników jest w stanie tylko za pomocą literatury przeżyć miłość, podróżować i pozna­wać świat. Dlatego ważne jest wytworzenie u nich trwałego nawyku czy­tania i korzystania z biblioteki.

Continue Reading

W WIELU POSTACIACH

images

Książka, w wielu swoich postaciach ma do spełnienia, w stosunku do osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, różnorodne zadania:wyrównuje różnice w starcie kulturalnym – zwłaszcza w czasie szybkich przemian kulturalnych i społecznych,wytwarza i umacnia więź społeczną,przyczynia się do powstawania i rozwoju procesów poznawczych,dostarcza przeżyć estetycznych i kształtuje postawy moralne,wypełnia czas wolny formami wartościowymi pod względem treści,przygotowuje dziecko niepełnosprawne do aktywnego uczestnictwa w dorosłym życiu, do korzystania, w miarę bezproblemowego, z insty­tucji kultury, w tym także z bibliotek i dostępnych w nich katalogów.Szczegółowe zadania w odniesieniu do poszczególnych grup zwracają uwagę na specyfikę danej niesprawności.

Continue Reading

ROZBUDZENIE

images (1)

Rozbu­dzenie, zwłaszcza u osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, zamiłowania do książki nie jest rzeczą łatwą, nawet jeśli przyjmie się, że i w tej pracy będzie realizowana zasada indywidualizacji. Dlatego bibliotekarze i umiejętnie dobrane formy pracy powinny wspierać tych szczególnych użytkowników, umożliwić im odnalezienie radości pły­nącej z czytania.Książka w stosunku do osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci, realizuje inne, o wiele rozleglejsze zadania i ma o wiele szersze zna­czenie niż u ich pełnosprawnych rówieśników. Poprzez czytelnictwo, terapię lekturą ułatwia się każdemu dziecku, bez względu na rodzaj upośledzenia, rozwijanie pojęć i żasobu słownictwa, kształtowanie wyobraźni, a przede wszystkim umożliwia samopoznanie, samoakcep­tację, co prowadzi do osiągnięcia dojrzałości emocjonalnej, a tym sa­mym znalezienia swojego miejsca w społeczności.

Continue Reading

ROLA KSIĄŻKI I CZYTANIA W ŻYCIU OSÓB W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI

images (2)

Mimo rozmaitych trudności i barier pojawiających się przed osobami z różnymi dysfunkcjami niezbędne jest dążenie do upowszechniania książek i kontaktów z biblioteką ze wzglądu na dużą przydatność słowa pisanego w rozwoju intelektualnym, psychicznym, emocjonalnym i spo­łecznym tych ludzi. Działalność biblioteki, która zdoła zachęcić dziecko by korzystało z książki w dużej mierze może przyczynić się do dosko­nalenia techniki czytania. Badania wykazują bowiem pewną specyficzną zależność między poziomem opanowania techniki czytania, a częstością korzystania z biblioteki. Pamiętać jednak należy, że dla większości ludzi czytanie jest umiejętnością niemal naturalną, wykonywaną co­dziennie bez uświadamiania sobie tego, natomiast dla wielu niepełno­sprawnych może to być czynność frustrująca, sprawiająca wrażenie niemożliwej, wymagająca dodatkowego wysiłku i motywacji.

Continue Reading

ISTOTNA PRZESZKODA

49163088

Istotną przeszkodą, na jaką natrafiają ludzie niepełnosprawni, zwłasz­cza z upośledzeniem poruszania się i zmysłów czy osoby starsze, są ba­riery architektoniczne i komunikacyjne, które utrudniają dostęp do bu­dynków i w ich obrębie, gdzie świadczone są usługi.Poważne utrudnienia w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych spo­wodowane są postawami społecznymi, wynikającymi ze sposobu my­ślenia lub odczuwania, który prowadzi do zachowań i działań ogranicza­jących ludziom niepełnosprawnym możliwości niezależnego, samodziel­nego życia. „Człowiek niepełnosprawny, analogicznie jak sprawny, czuje się szczęśliwy, jeżeli uzyskuje maksimum niezależności, której powinno być tyle, ile starcza odpowiedzialności”. Zasada ta powinna być re­spektowana także w działalności bibliotecznej.

Continue Reading

SWOBODNY WYBÓR

enoczy1

Przyczyną uniemożliwiającą swobodny odbiór czytelniczy dzieł mo­że być także forma edytorska, a szczególnie krój i wielkość pisma dru­karskiego, które są czynnikami zniechęcającymi lub uniemożliwiają­cymi odczytanie tekstu. Krój pisma, zła farba drukarska i przyszarzała faktura papieru nie dają kontrastu niezbędnego dla czytelności pisma, co wpływa na lepsze zrozumienie tekstu, na szybkość czytania oraz zmniejszenie wysiłku. Szczególnie jest to istotny problem w przypadku ludzi słabo widzących, starszych, dzieci czy osób ze słabo opanowaną umiejętnością czytania.Przyczyną ograniczającą kontakt osób niepełnosprawnych z książką i biblioteką są bariery instytucjonalne – źle funkcjonujące, źle wypo­sażone biblioteki, z kadrą nie rozumiejącą istoty i powołania swojego zawodu.

Continue Reading

PRZYCZYNA UTRUDNIONEGO KONTAKTU

ksiazki

Przyczyną utrudnionego kontaktu osób z niesprawnością intelektualną z książkami i biblioteką jest przekonanie wychowawców i bibliotekarzy, że osobom upośledzonym umysłowo czytanie nie jest w ogóle potrzebne. Ponieważ osoby te należą do tzw. trudnych czytelników, są mało samo­dzielne, niezdecydowane oraz zmienne w swoich zainteresowaniach, nie zawsze są mile widziane w bibliotekach. Kontakt z książką jest utrud­niony na skutek różnych zaburzeń procesów poznawczych i psychicz­nych uwarunkowanych oligofrenią oraz słabo opanowaną techniką czy­tania jaką stwierdza się u dzieci upośledzonych umysłowo. Badania nad opanowaniem techniki czytania przez te dzieci wskazują, że w zakresie opanowania czytania dochodzą one przeważnie do wstępnego etapu tej umiejętności. Praca czytelnicza z osobami głębiej upośledzonymi jest bar­dziej skomplikowana. Przeważnie osoby te nie są w stanie nauczyć się czytania lub rozumieć usłyszany tekst. Czytanie ma dla nich inne, specy­ficzne znaczenie.

Continue Reading

POBIEŻNE BADANIA

64163

Pobieżne badania przeprowadzone w środowisku osób niesłyszących wykazują, że tylko około 15-20% głuchych korzysta z usług bibliotek i innych instytucji zajmujących się wypożyczaniem książek. Pomocne w pokonywaniu tej bariery jest wydawanie warto­ściowych publikacji adaptowanych do możliwości osób dysponujących niewielkim zasobem słownikowym i pojęciowym. W sytuacji osób (dzieci) niewidomych, które przeważnie osiągają normę intelektualną, główną przeszkodę stanowi technika odbioru sło­wa pisanego. Niezbędna jest więc zmiana formy przekazu: z zapisu literowego na zapis sześciopunktowy alfabetu Braille’a, bądź z formy graficznej na akustyczną (taśmy magnetofonowe, tzw. książki mówio­ne), a dla dzieci niedowidzących – na pismo ze zwiększoną czcionką. Natomiast nie jest potrzebne wprowadzanie uproszczeń językowych w tekstach literackich.

Continue Reading

ISTOTNA PRZESZKODA

Istotną przeszkodą w kontakcie osób niesłyszących z książką i sło­wem drukowanym jest słabe opanowanie języka polskiego i posłu­giwanie się językiem migowym, który ze względu na specyficzną gramatykę o charakterze pozycyjnym nie posiada formy pisemnej. „Specyfika klasycznego języka migowego, w którym u większości osób niesłyszących przebiega proces myślenia, a w którym, w jego klasycznej postaci, obowiązują odmienne reguły gramatyczne niż w języku polskim, powoduje, że konstrukcje zdaniowe występujące w literackiej polszczyźnie stają się trudne do zrozumienia. Jedynie te osoby, które opanowały w takim stopniu gramatykę polską, że mogą myśleć w języku polskim, stają się, przy prawidłowo prowa­dzonym procesie edukacji, miłośnikami książek” . W przeciwnym razie może to być powodem niechęci do książki i słowa drukowane­go w ogóle.

Continue Reading